ПРОЕКТ ESF-2302-01-07004 | 29.03.2013

„Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „ИТА България“ EООД, чрез анализиране на потребноститe и внедряване на ЛПС от най-висок клас ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„ИТА България“ ЕООД обявява открит избор за „Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло“ по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Днес, 29.03.2013 г. „ИТА България“ ЕООД в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2115-01-07001 по проект ESF-2302-01-07004 „Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „ИТА България“ ЕООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас ” по ОП РЧР обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект: „Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло“.

Прилагаме и документацията по процедурата (изтегли) Кандидатите могат да подават офертите си в офиса на „ИТА България“ ЕООД на адрес: гр. София, район Подуяне, ул. „Велчо Атанасов“ No 6, партер-офис 1, до 17ч. на 19.04.2013г.