„ИТА България“ ЕООД изпълни успешно проект за безопасни и здравословни условия на труд по ОП „Развитие на човешките ресурси” | 30.09.2013

ПРОЕКТ ESF-2302-01-07004 „Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „ИТА България“ ЕООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас”

      „ИТА България“ ЕООД изпълни успешно проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Успешната реалзицаия на проекта Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „ИТА България“ ЕООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас подкрепи „ИТА България“ ЕООД в процеса на надграждане и подобряване на условията на труд и постигане на високи нива на безопасност.

       В рамките на изпълнението на проекта е разработен Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „ИТА България“ ЕООД и са осигурени лични предпазни средства и специализирано работно облекло на персонала (96 бр.). Допълнително, сред заетите лица е повишена информираността относно новостите, свързани с прилагането и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, спрямо европейските и национални стратегии.

      Проектът бе на стойност 116 837,96 лв., а продължителността му бе 12 месеца – от 1 октомври 2012 г. до днес, 30 септември 2013.

      Крайният резултат от изпълнението на проекта е подобряване на условията на труд на заетите в „ИТА България“ ЕООД и подкрепа за постигане на още по-високи резултати при изпълнение на служебните задължения. Осигуряването в още по-голяма степен на безопасност и здраве на работното място доведоха до повишаване конкурентоспособността и мотивацията на заетите лица и ще имат трайно въздействие върху професионалната им реализация. Успешното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати водят също така и до утвърждаване принципите за безопасност и здраве на работното място и стимулират, както наетия персонал, така и компанията да надградят резултатите от проекта чрез по нататъшни дейности свързани с подобряване на условията на труд в „ИТА България“ ЕООД.

     Цялостната реализация на проектните дейности, оригиналните решения и иновации, успехът и резултатите спомогнаха „ИТА България“ ЕООД да прилага и популяризира наложените добри практики в сферата на безопасността на работния процес и личните предпазни средства. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02-0359, от Европейския социален фонд,за изпълнението на проект № ESF-2302-01-07004 – „Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в „ИТА България“ ООД, чрез анализиране на потребностите и внедряване на ЛПС от най-висок клас”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТА България“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/163913-%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D...